Diensten voor de echte economie

Cliënten verwachten steeds meer van onze dienstverlening. We zien de vraag naar ondersteuning bij slimme software oplossingen en gespecialiseerd advies toenemen. In 2019 is daarom wederom flink geïnvesteerd in innovatie, efficiëntie en kwaliteit. Deze investeringen zorgen ervoor dat we meer tijd kunnen besteden aan advisering om duurzaam van waarde te kunnen zijn en blijven voor onze cliënten.

Accountancy & Administraties

Met een team van ruim 200 specialisten verzorgen we de administraties en jaarrekeningen van onze cliënten. Door werkprocessen steeds verder te digitaliseren, kunnen we cliënten op basis van hun administratie actuele en waardevolle inzichten bieden. De beschikbare managementinformatie, uit zowel operationele als financiële systemen, wordt zichtbaar gemaakt in overzichtelijke dashboards die op maat worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan overzichten van de liquiditeit, de solvabiliteit of de debiteurenstand, maar ook de personeelskosten en bezettingsgraden. In één oogopslag kunnen cliënten zien welke onderdelen in de bedrijfsprocessen goed presteren en welke aandacht nodig hebben.

We zien dat het voor cliënten steeds gebruikelijker wordt om op basis van data goed onderbouwde beslissingen te nemen en dat er meer vraag is naar het maken van gedetailleerde prognoses en toekomstscenario’s. De drijvende kracht achter dashboarding zijn onze adviseurs. Zij volgen de ontwikkelingen bij cliënten op de voet door de data te interpreteren. Met deze informatie kunnen zij cliënten proactief adviseren en hen helpen slim geld te investeren of te besparen, nu en in de toekomst.

Passende dienstverlening

Eerder is er een start gemaakt om met data-analyse de kenmerken en behoeften van onze cliënten inzichtelijk te maken en de cliëntbediening daarop af te stemmen. Dit helpt om onze organisatie beter te sturen en cliënttevredenheid te verhogen. We hebben de overtuiging dat iedere cliënt de juiste aandacht verdient tegen een passend tarief.

Deze kenmerken en behoeften hebben we in 2019 vertaald naar een aantal varianten in de bediening van cliënten. Dit loopt uiteen van een meer digitale naar een zeer persoonlijke intensieve begeleiding. We gaan met deze varianten aan de slag om daar een concrete vertaling van te maken naar de praktijk. Hoewel data ons veel informatie geven, blijft de persoonlijke relatie met de cliënt het uitgangspunt.

Innovaties

Om ondernemers sneller, actuele inzichten te geven, is het van belang dat processen efficiënt zijn ingericht. Door gebruik te maken van een robot zijn we in staat om facturen sneller en consistenter te verwerken. Het systeem bepaalt wat de boeking moet zijn, slimme software doet automatisch een controle en vervolgens wordt de daadwerkelijke boeking uitgevoerd. Handmatige correcties zijn daardoor niet meer nodig en de kwaliteit blijft gewaarborgd.

Voor cliënten betekent de inzet van automatisering dat ze over de meest actuele managementinformatie beschikken. Het helpt hen om hun bedrijf te sturen op de gekozen kpi’s. Ook bij het doen van aanvragen kan dit handig zijn, bijvoorbeeld bij financieringsvraagstukken. We beschikken over software waarbij een eenvoudige koppeling kan worden gemaakt met de administratie om een financieringsaanvraag te doen. Op basis van de gegevens die geboekt zijn, wordt de cliënt getoetst en kunnen diverse aanbieders een voorstel voor financiering doen.

IT Consultancy

Het team van IT Consultancy geeft advies op strategisch en tactisch niveau over de inrichting van het softwarelandschap en helpt als projectleider en projectuitvoerder bij de implementatie daarvan. Ook wanneer blijkt dat diverse softwarepakketten gekoppeld moeten worden met het boekhoudpakket om de juiste informatie boven te krijgen, bieden we ondersteuning. Opdrachten worden uitgevoerd bij kleine en grote organisaties in verschillende sectoren, voornamelijk in het mkb maar ook in de publieke sector.

In 2019 zag IT Consultancy een stijging in de duur van de opdrachten. Steeds meer opdrachten hebben een doorlooptijd van enkele weken en vinden vooral op locatie bij de cliënt plaats. Opdrachtgevers zoeken daarbij specialisten met een financiële basis en met kennis van de meest uiteenlopende softwareoplossingen. Het team bestaat daarom uit gespecialiseerde consultants en ervaren projectleiders. Waar deze dienst in voorgaande jaren rustig werd opgestart, werd in 2019 IT Consultancy officieel als servicelijn benoemd. Doelstelling is om het team en de dienstverlening de komende jaren verder uit te breiden.

Controleopdrachten

De omvang van de controlepraktijk is in 2019 gestegen, zowel in omzet als in aantal opdrachten, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. De krapte zorgde er echter wel voor dat een aantal offertes niet zijn uitgebracht om de belasting van het team op een redelijk niveau te houden. Het aantal uitgebrachte offertes was met 72 gelijk aan vorig jaar, maar het scoringspercentage lag met 60% een stuk hoger (voorheen 42%). We zien dit als het resultaat van onze goede reputatie in de markt. Ook staan we steeds beter bekend als goede werkgever, waar je veel kunt en mag leren. Onze controleaanpak is uitdagend en vraagt medewerkers om na te denken over risico’s en de uit te voeren werkzaamheden.

Toch blijft het moeilijk om meer gevorderde medewerkers aan te trekken. Met name de schaarste onder de groep gevorderd assistenten en controleleiders is groot. Uiteraard zijn er mensen uit onze praktijk die in hun ontwikkeling doorstromen naar een volgende functie, maar dit lost de vraag gezien onze groeiende praktijk (nog) niet op. Er wordt daarom geïnvesteerd in het aannemen en ontwikkelen van schoolverlaters. We hebben daarvoor een training ontwikkeld die in zes dagdelen starters helpt bij een goed begin van hun carrière. Tijdens de training komt niet alleen vaktechnische kennis aan bod, ook is er aandacht voor soft skills. Resultaat is dat starters makkelijker aan de slag kunnen met hun werkzaamheden en minder begeleiding vragen van een controleleider, wat zorgt voor minder druk bij deze groep.

Daarnaast investeren we in efficiëntie en kwaliteit door met geautomatiseerde tooling onze werkzaamheden te ondersteunen. Naast analyses van audit files en bankbestanden, analyseren we ook steeds meer operationele bestanden. We zien een verschuiving naar een meer data-driven controleaanpak. Risico’s worden daardoor makkelijker in te schatten en te verminderen.

Personeel & Salaris

Binnen DRV zijn er vijf teams Personeel & Salaris verdeeld over drie verschillende regio’s. In de basis houden we ons bezig met de verwerking van de loon- en personeelsadministratie voor cliënten en de adviesvraagstukken die daarmee verband houden. De afgelopen jaren ervaren we een toename in zowel het aantal loonverwerkingsopdrachten als adviesopdrachten. Die groei zal de komende jaren verder doorzetten.

300.000 loonstroken in 2019

Naast het verzorgen van de loon- en personeelsadministratie, ondersteunt DRV haar cliënten op een steeds breder gebied. Zo ondersteunen onze HR-adviseurs cliënten steeds vaker bij de keuzes die gemaakt moeten worden voorafgaande aan implementaties van (nieuwe) HR-software, op het gebied van personeelsplanning en het voeren van een goed personeelsbeleid. Dit alles met als doel dat de cliënt steeds beter kan voldoen aan de eisen van een modern werkgeverschap, alsmede de steeds strenger wordende wet- en regelgeving.

In 2019 is de samenwerking binnen de afdeling Personeel & Salaris verder geïntensiveerd. Er vindt meer overleg plaats tussen de salarisadviseurs onderling en de verschillende vestigingen, maar ook met de verschillende servicelijnen. De introductie van Microsoft Office 365 heeft hier mede aan bijgedragen. Door op deze wijze samen te werken, worden medewerkers sneller en eenduidiger geïnformeerd en worden mogelijke adviesopdrachten eerder gesignaleerd. Er is daarnaast geïnvesteerd in tooling om adviesvraagstukken bij cliënten nog beter en eenvoudiger te herkennen en hierop in te spelen.

Fiscale adviesdiensten en aangiften

Een team van bijna 90 specialisten zet zich iedere dag in om cliënten te adviseren over (complexe) fiscale regelgeving en om kwalitatief goede belastingaangiften te verzorgen. In 2018 hebben we een meerjarenstrategie opgesteld voor de fiscale praktijk. Belangrijk uitgangspunt van de strategie is het versterken van de specialistengroepen binnen de fiscale adviespraktijk en het efficiënter maken van het aangifteproces. We willen de proactiviteit van onze advies- en aangiftepraktijk bevorderen door beter en slimmer gebruik te maken van data en systemen en meer kennis te delen, zowel intern als extern.

In 2019 heeft DRV, als een van de launching partners, deelgenomen aan de pilot van Taxvice. De software, die ontwikkeld wordt door SDU, ondersteunt belastingadviseurs bij het adviesproces door fiscale inhoud, processen en datastromen bij elkaar te brengen. Door verschillende stappen te doorlopen, zowel inhoudelijk als procesmatig, kan op een efficiëntere wijze het advies worden opgebouwd. Het gebruik van de software stimuleert kennisdeling en helpt onze organisatie om de werkwijze voor het uitbrengen van een advies goed vast te leggen en te waarborgen. De verwachting is dat de fiscale praktijk in 2020 meer met deze software zal gaan werken.

De vraag naar specifieke advisering houdt aan. Met name fiscale vraagstukken over omzetbelasting, internationale belastingheffing, loonbelasting en estate planning worden zeer regelmatig aan ons voorgelegd. Voor de komende jaren zien we dan ook kansen voor groei bij onze specialistische fiscale diensten.

Gespecialiseerde adviesdiensten

DRV heeft verschillende adviesteams die als zelfstandig bedrijfsonderdeel opereren en een eigen cliëntenkring hebben. In deze teams werken gekwalificeerde specialisten.

DRV Corporate Finance

Het jaar 2019 was een goed en bewogen jaar voor DRV Corporate Finance. Er was een flinke toename in omzet en aantal opdrachten, de (internationale) samenwerking werd nadrukkelijker gezocht en als waardering voor ons werk heeft Brookz DRV Corporate Finance uitgeroepen tot overnamekantoor van het jaar.

Opdrachten Er was een duidelijke toename van opdrachten met een grotere omvang (‘dealsize’ vanaf € 5 miljoen). Het aantal opdrachten nam, vanwege het multidisciplinaire team en de cross-border aanpak, toe. Zo’n 60% van alle opdrachten was afkomstig van bestaande relaties, doorverwijzers en nieuwe cliënten. De overige 40% betreft opdrachten voor cliënten van de vestigingen van DRV.

Met name de economische groei zorgde ervoor dat het aantal opdrachten en de omzet van DRV Corporate Finance flink toenamen. Onder dierenartsenpraktijken vond een bijzondere ontwikkeling plaats. Er werden veel praktijken overgenomen door twee grote partijen. DRV Corporate Finance heeft hierover bijeenkomsten georganiseerd en diverse praktijken begeleid in dit proces.

Waardering Als mooie afsluiting van het jaar is DRV Corporate Finance door Brookz en Dealsuite uitgeroepen tot overnamekantoor van het jaar in de categorie medium. Dat gebeurde tijdens het Fusie & Overname jaarcongres op 4 december 2019. In totaal deden 220 overnamekantoren mee aan de verkiezingen en brachten cliënten hun stem uit. We kijken met trots terug op dit resultaat.

Samenwerkingen Als actief lid van Moore Global, het internationale netwerk van onafhankelijke accountantskantoren, deelt DRV Corporate Finance haar kennis om bedrijven met internationale ambities succesvol te begeleiden. In 2019 werd deze internationale samenwerking verder geïntensiveerd. Als founding member van Moore Global Corporate Finance helpt DRV Corporate Finance Nederlandse bedrijven die in het buitenland willen groeien door het doen van overnames. En kan het team een goede partner zijn voor cliënten uit het netwerk die in Nederland willen investeren. Binnen het netwerk gebeurt dat onder de naam Moore Corporate Finance Netherlands. Daarnaast werden in 2019 de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe samenwerking. Per 1 januari 2020 hebben DRV Corporate Finance en DRV Performance Improvers hun krachten gebundeld. Ze zijn samen verder gegaan onder de naam Crossminds. De kernactiviteiten van Crossminds bestaan daardoor uit fusie & overnames, strategie & implementaties, marketing & executie en interim-management. De specialismen werkten al vaak samen aan opdrachten, omdat ze veel gemeen hebben als het gaat om klantbenadering, mentaliteit en een hands-on aanpak. Door gezamenlijk de diensten aan te bieden, kunnen ze het beste resultaat bereiken en zichzelf duidelijker profileren als specialist in de markt. Hoewel de naam DRV niet meer actief wordt gevoerd, blijft Crossminds onderdeel van DRV en wordt er nauw samengewerkt. Met dochteronderneming Crossworx is er tevens een team van specialisten op het gebied van marketing en communicatie in huis, om cliënten op dat gebied te ondersteunen. Sinds 1 januari 2020 is ook Crossworx werkzaam vanuit de vestiging in Rotterdam.

DRV Performance Improvers

De specialisten van DRV Performance Improvers helpen ondernemers bij het formuleren van een strategie voor hun organisatie. De nadruk ligt daarbij vooral op de implementatie van de strategie binnen de afzonderlijke afdelingen. Vanuit een strategisch perspectief helpen de specialisten bijvoorbeeld ook bij het selecteren van erp-software en de implementatie daarvan. De dienstverlening bestaat verder uit het begeleiden van herstructureringen, recoverytrajecten en het maken van business scans om mogelijke prestatieverbeteringen in organisaties te achterhalen.

De omzet van DRV Performance Improvers nam in 2019 met 51% flink toe. Een grote opdracht die eigenlijk in 2018 gepland stond, droeg hier voor een groot deel aan bij.

Daarnaast werden de voorbereidingen getroffen voor de samenwerking met DRV Corporate Finance. Er is daarvoor geïnvesteerd in personeel. Het team is in aantal verdubbeld om verdere groei in de toekomst te kunnen realiseren. Naast het vaste team zijn er associates, die gemiddeld drie dagen in de week actief zijn voor DRV Performance Improvers. In 2020 zal er aandacht zijn voor een goede integratie en samenwerking van de teams.

Zantboer & Partners

Zantboer & Partners is het team belastingadviseurs dat zich heel specifiek richt op dienstverlening aan vermogende ondernemers en particulieren. Onderwerpen waarover regelmatig wordt geadviseerd, zijn onder andere: bedrijfsopvolging, erf- en schenkbelasting, structurering van (beleggings)vermogen en vastgoed, goede doelen, familiestichtingen/trusts, estate planning en echtscheidingen.

Deze specialisatie in combinatie met hoogwaardige expertise zorgt ervoor dat de behoeften en vragen van deze cliënten vanuit een breder perspectief worden bekeken om tot andere oplossingen te komen. Door deze manier van werken ervaren cliënten veel toegevoegde waarde. Ook leidt het tot een goede reputatie in de markt.

Als zelfstandig onderdeel van DRV behoudt Zantboer & Partners haar focus en kan waar nodig rekenen op de brede ondersteuning van een full service accountants- en adviesorganisatie. Ook is er een nauwe samenwerking met advocatenkantoren, notarissen en family offices. DRV kan Zantboer & Partners inschakelen voor specialistische deelopdrachten. De leiding is in handen van partner en belastingadviseur Dirk van Dorsselaer. In 2019 bleef de omzet stabiel en is het team uitgebreid.