Externe toetsing controlepraktijk

Onze controlepraktijk staat onder (wettelijk) toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA heeft een leidraad ontwikkeld met 53 maatregelen, die ervoor zorgdragen dat de kwaliteitsgerichte cultuur prevaleert boven het behalen van rendement. In 2019 waren al deze 53 maatregelen van kracht binnen onze organisatie.

Voortgang 53 maatregelen

Alle 53 maatregelen zijn door DRV ingevoerd waarbij bij enkele maatregelen andere keuzes zijn gemaakt dan de NBA heeft gevraagd. Maatregelen die niet zijn ingevuld conform de wens van de NBA hebben betrekking op:

  • Het geleidelijk afschaffen van het goodwillmodel.
  • Het invoeren van een claw-backregeling.
  • Het geven van inzicht in beleggingen van vennoten in privé.

De huidige systematiek dat binnen de maatschap DRV Accountants & Adviseurs alle partners op dezelfde wijze worden beloond, heeft een positieve invloed op ons kwaliteitsbewustzijn. Cultuur en een juiste mindset op kwaliteit nemen belangrijkere plaatsen in dan financiële motieven. Na een grondige analyse is door ons dan ook besloten om de maatregelen van afschaffing van het goodwillmodel en het invoeren van een claw-backregeling niet door te voeren.

Er is geen beleid voor beleggingen van partners in privé. Wel zijn er in ons kwaliteitshandboek restricties opgelegd gebaseerd op de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) waaronder een verbod op het houden van een financieel belang in cliënten. Dit wordt jaarlijks door de Kwaliteitsmanager gemonitord.

SRA-toetsing

De AFM houdt toezicht op de kantoren met een vergunning in het kader van de Wet toezicht accountants (Wta). NBA en SRA hebben met de AFM afspraken gemaakt over de kwaliteitsbeoordelingen in het Wta-domein (de Wta-vergunninghouders die geen organisaties van openbaar belang controleren). In dit kader heeft op 12 november 2019 een inventarisatiegesprek met de regiocoördinator van de SRA reviewcommissie plaatsgevonden. Er is vastgesteld dat er een systeem van self assessment is en dat de uitkomsten van de kwaliteitsmaatregelen bevredigend zijn. Op grond van de uitkomsten van de interne kwaliteitsbewaking is er geen aanleiding voor een dossieronderzoek.

Kwaliteit meten en verbeteren

De uitkomsten van de vastgestelde kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de investeringen in kwaliteit (input), de kwaliteitswaarborgen binnen het proces van uitvoering van de opdrachten (proces) en de uitkomsten (output). Een aantal indicatoren is, naast de controlepraktijk, tevens van toepassing op andere servicelijnen van DRV. Daar waar dit het geval is, wordt dit expliciet vermeld in de volgende hoofdstukken.