Opdrachtaanvaarding controlepraktijk

In 2019 is de omvang van de controlepraktijk toegenomen, zowel in omzet als in aantal opdrachten. Een prestatie waar we trots op zijn gezien de grote vraag naar mensen. Het is gelukt de uitstroom te verminderen en het aantal medewerkers in de controlepraktijk licht te laten stijgen. Dit geeft ruimte voor groei in aantal opdrachten. Uit oogpunt van kwaliteit is er tevens voor gekozen om alleen opdrachten te aanvaarden en te continueren tegen een reële prijs. Groei van de praktijk mag namelijk nooit tot gevolg hebben dat de kwaliteit onder druk komt te staan. We blijven daarom kritisch kijken naar de capaciteit van onze medewerkers, en nadrukkelijk ook naar aspecten van onafhankelijkheid en risico's bij de opdrachtgever. Op basis van die overwegingen kunnen we besluiten een offerte niet uit te brengen.

Cliënt- en opdrachtaanvaarding en onafhankelijkheid

Het aanvaarden en continueren van een opdracht is met veel regels omgeven. Via een geautomatiseerd systeem voor cliënt- en opdrachtaanvaarding stellen we vast of aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Toetsing vindt plaats voor zowel onze organisatie als de cliëntorganisatie.

Toetsing intern

Voor onze accountantsorganisatie gaat het vooral om:

  • het waarborgen van onafhankelijkheid;
  • de verhouding tussen de vergoeding voor de controleopdracht en andere opdrachten;
  • de samenloop met non-assurance dienstverlening door andere servicelijnen of gespecialiseerde diensten; en
  • de duur van de betrokkenheid van zogenaamde senior-teamleden bij een controleopdracht.

De vaststelling of de onafhankelijkheid in het geding is, gebeurt aan de hand van een schema. Er kan een verbod gelden voor het aannemen van de opdracht, of een maatregel noodzakelijk zijn. Ook voor de samenloop met andere dienstverlening zijn duidelijke richtlijnen opgesteld. En zodra senior-teamleden langer bij de opdracht betrokken zijn dan de termijn van zeven jaar, beoordeelt de Kwaliteitsmanager of de argumenten daarvoor valide zijn. Als een risico wordt onderkend, wordt een maatregel opgelegd. Bijvoorbeeld het toewijzen van een tweede accountant of een (externe) opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (OKB’er) aan de opdracht.

Voor boekjaar 2019 zijn met betrekking tot controleopdrachten 127 (2018: 129) verzoeken ingediend en door de Kwaliteitsmanager afgehandeld. Met betrekking tot beoordelingsopdrachten, bijzondere controleopdrachten en langdurige betrokkenheid van samenstellers bij controleopdrachten zijn in 2019 negentien verzoeken afgehandeld (2018: 34). Deze verzoeken hebben betrekking op artikel 28-2 uit de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO).

Alle medewerkers hebben in 2019 een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld. Compliance beoordeelt op basis van deze formulieren of er sprake is van nevenfuncties of andere belangenconflicten, die niet zijn toegestaan.

Toetsing cliënten

De toetsing van cliënten richt zich vooral op de risico’s in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en fraude (Wwft), op het niet voldoen aan (andere) wet- en regelgeving en op risico’s vanwege ethiek en moraliteit. Voor zover regelgeving daarin niet voorziet, gelden binnen onze organisatie aanvullende beperkingen voor bepaalde sectoren en bedrijfsactiviteiten. Deze zijn vastgelegd in het Kwaliteitshandboek DRV.

Toetsing cliënt- en opdrachtaanvaarding

Alle cliënt- en opdrachtaanvaardingen van controleopdrachten dienen voor aanvang van de werkzaamheden door de Beleidsbepalers te worden goedgekeurd. Bij de voortzetting van bestaande controleopdrachten beoordeelt een medewerker van Bureau Vaktechniek (BVT) de formulieren en bekrachtigen de Beleidsbepalers de voortzetting via het geautomatiseerde systeem. Zijn er bijzonderheden die leiden tot een hoog risico, dan worden de risicoposten actief aan de Beleidsbepalers voorgelegd en door hen besproken. Alle nieuwe controleopdrachten worden altijd door de Beleidsbepalers besproken en beoordeeld. Bij overige opdrachten is het afhankelijk van het risicoprofiel van de opdracht of besluitvorming actief of achteraf door middel van bekrachtiging plaatsvindt door Beleids- of Kwaliteitsbepalers. Alle besluiten die de Beleids- of Kwaliteitsbepalers nemen omtrent cliënt- en opdrachtaanvaardingen en voortzettingen worden voorbereid door de Kwaliteitsmanager.

Omvang van de controlepraktijk

Aantal opdrachten en omzet

In 2019 is de omvang van de controlepraktijk gestegen, zowel in omzet als in aantal opdrachten. De gefactureerde omzet is met 6,2% gestegen tot een bedrag van € 6.802.000 (2018: € 6.405.000).

De druk op de arbeidsmarkt had een remmend effect op de omzetgroei; een aantal offertes is niet uitgebracht om een te hoge psychosociale arbeidsbelasting van onze medewerkers te voorkomen.

Het totaal aantal controleopdrachten is met 37 opdrachten gestegen (9%) ten opzichte van vorig jaar.

Verloop aantal controleopdrachten

Peildatum 4 februari 2020

Offertes

Het aantal uitgebrachte offertes in 2019 met betrekking tot controleopdrachten (diverse boekjaren) is met een aantal van 72 exact gelijk aan vorig jaar. Het gemiddelde offertebedrag is gestegen tot € 40.000 (2018: € 29.000). Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2019 vijf offertes zijn uitgebracht met een offertebedrag van € 100.000 of hoger (2018: 0). Zonder deze grote potentiële opdrachten bedraagt het gemiddelde offertebedrag € 33.000. De stijging van het gemiddelde offertebedrag is in lijn met het beleid om alleen opdrachten te aanvaarden tegen een reële prijs. De overeengekomen fee mag geen belemmering zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Het scoringspercentage op de uitgebrachte offertes blijft met 60% hoog (2018: 42%) en verklaart de stijging van het aantal opdrachten in 2019.

Voor elke uit te brengen offerte is vooraf goedkeuring vereist van de Beleidsbepalers. Zij beoordelen of er toereikende en voldoende gekwalificeerde capaciteit beschikbaar is. Ook wordt beoordeeld of de potentiële cliënt past bij DRV. In 2019 is besloten om in twaalf gevallen geen offerte uit te brengen (2018: 22). Bij het overgrote deel is onvoldoende (deskundige) capaciteit hiervoor de reden.

Tijdsbesteding

Om een hoge kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen, moeten we beschikken over een goede bezetting in aantal uren en in vereiste ervaring.

In onderstaande tabel is per functiecategorie aangegeven hoe het totaalaantal uren, verantwoord op controleprojecten, is verdeeld. Hierbij zijn de uren die zien op samenstelwerkzaamheden niet meegenomen.

Het percentage uren gemaakt door externe accountants is met 7% gelijk aan vorig jaar en gelijk aan het landelijk gemiddelde bij niet-oob-controles*. Het vertrek van een drietal managers eind 2018 en begin 2019 is opgevangen door doorstroom van medewerkers en horizontale instroom. Hierdoor is het relatief aandeel uren van (senior) managers op peil gebleven.

* Accountant; Kwartaalmagazine van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Q4 2019