Interne organisatie

DRV Accountants & Adviseurs is een maatschap met 30 partners per 1 januari 2020. In het verslagjaar hadden we ruim 550 medewerkers in dienst, verdeeld over 12 vestigingen in Zuidwest-Nederland. Het jaar 2019 was opnieuw een stabiel jaar, waarin we gecontroleerd groeiden en innoveerden om duurzaam van waarde te zijn voor onze medewerkers en cliënten in de echte economie.

Maatschap

DRV Accountants & Adviseurs is een maatschap waarin partners deelnemen met hun persoonlijke vennootschappen. In het verslagjaar 2019 had de maatschap 31 leden. Per 31 december 2019 traden Roelof Crasborn en Peter van Vuren uit. Patrick Hausen trad toe. De maatschap ging het jaar 2020 dan ook in met 30 partners.

Raad van Bestuur

De maatschap kiest uit haar midden vier maatschapsleden die samen de Raad van Bestuur vormen. Deze leden worden voor drie jaar benoemd en kunnen daarna worden herkozen voor een tweede en derde termijn. Er is een rooster van aftreden om de continuïteit te waarborgen. Vanwege de continuïteit is in november 2019 al besloten dat de bestuurstermijnen van Michael Bick en Marco Utermark, die eind 2020 aflopen, met een periode van drie jaar zullen worden verlengd. Binnen de Raad van Bestuur vormen twee leden het dagelijks bestuur. Ook kennen we binnen de raad de functies van Kwaliteitsbepaler en Beleidsbepaler. Deze functies komen voort uit het stelsel van kwaliteitswaarborging in de accountancy en geven de betreffende personen mandaat voor beleidsbesluiten in de accountantsorganisatie. Alle andere beleidsbesluiten worden in de maatschap genomen. De Beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn automatisch tevens Kwaliteitsbepaler van het zogenaamde NVKS-kantoor. Dat maakt hen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Zij zijn belast met de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijk voor het formuleren van de kwaliteitsambitie en het kwaliteitsbeleid en voor het opzetten en onderhouden van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Waar wij spreken over beleidsbepalende organen, bedoelen we: de Raad van Bestuur, de Beleidsbepalers en de Kwaliteitsbepalers.

De leden van de Raad van Bestuur waren in

2019

  • Michael Bick, voorzitter, Beleids- en Kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur
  • Jan Gijsel, Beleids- en Kwaliteitsbepaler
  • Marco Utermark, Kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur
  • Wim Zandvliet

Deze samenstelling is ongewijzigd in 2020.

Servicelijnverantwoordelijken

Voor de verschillende praktijken zijn servicelijnverantwoordelijken aangesteld. Zij dragen vooral verantwoordelijkheid voor de innovatie en het commerciële beleid in de betreffende praktijk.

De servicelijnverantwoordelijken waren in 2019:

  • Marc van Can en Harry Verweij voor de samenstelpraktijk.
  • Dirk van Dorsselaer voor de fiscale praktijk.
  • Lorenz van der Vliet voor de controlepraktijk.
  • Marco Prins voor de praktijk personeel & salaris.

Ook deze samenstelling is ongewijzigd in 2020.

Kwaliteits- en risicomanagement en compliance

Wij hebben als organisatie een goede reputatie op het gebied van kwaliteit. Daaraan ligt een sterk kwaliteitsgerichte cultuur ten grondslag, die wordt gevoed door een ‘tone at the top’ waarin we stellen dat ‘kwaliteit aan de ketting ligt’. Vanwege onze ambitie om uit te blinken in kwaliteit en de sterke invloed van wet- en regelgeving op onze praktijken, kennen wij een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing. Binnen dat stelsel zijn er relatief veel functies en zijn de functies op een hoog professioneel niveau ingevuld. In latere hoofdstukken van dit verslag lichten we dat toe.

Gespecialiseerde diensten

DRV heeft een aantal gespecialiseerde diensten die zijn ondergebracht in aparte bv’s: DRV Corporate Finance, DRV Performance Improvers, DRV Personeel en Zantboer & Partners. Ook is er een deelneming in YourTrust Netherlands.

Per 1 januari 2020 zijn DRV Corporate Finance en DRV Performance Improvers gezamenlijk verder gegaan onder de naam Crossminds.

Internationale samenwerking

DRV is aangesloten bij een internationaal netwerk van onafhankelijke kantoren. In 2019 wijzigde het netwerk zijn naam van Moore Stephens in Moore Global. Via het netwerk kunnen we samenwerken met collegakantoren in meer dan 100 landen. Die samenwerking is gericht op een goede ondersteuning van ondernemers die actief zijn in meerdere landen. Zo helpen we onze cliënten hun zaken goed te regelen in het buitenland. En bieden we ondernemers die vanuit het buitenland actief zijn in Nederland onze expertise aan. Ook dragen we bij aan kennisontwikkeling binnen het netwerk door deel uit te maken van internationale expertisegroepen. In 2019 hebben we een internationale kennisgroep opgericht op het gebied van international corporate finance. We deelden internationaal vooral onze kennis op de fiscale gebieden corporate tax, transfer pricing en global mobility, en van de scheepvaartsector. In Nederland zijn naast DRV, Wvdb en mth aangesloten bij Moore Global. Met deze kantoren voeren we regelmatig collegiaal overleg, op zowel strategisch als tactisch niveau. Begin 2020 werd bekend dat onze bestuursvoorzitter Michael Bick is toegetreden tot de Board van Moore Global. Dit betreft een nevenfunctie.