Strategische personeelsplanning

De krapte op de arbeidsmarkt bleef ook in 2019 voor uitdagingen zorgen. Met name het aantrekken van meer ervaren medewerkers blijft lastig. Dit heeft als gevolg dat we continu een afweging moeten maken tussen groei van de praktijk en de belasting van onze medewerkers. We voelen ons als werkgever verantwoordelijk voor het werkplezier en welbevinden van onze medewerkers. Zij staan in het hart van ons bestuursmodel van kwaliteit, cliënttevredenheid en operationele optimalisatie. Om op al deze punten goed te kunnen blijven presteren, moeten we constant de juiste afwegingen blijven maken. In 2018 is al besloten om te investeren in strategische personeelsplanning gebaseerd op individuele competenties en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden. De bevestiging voor die keuze kregen we uit de onderzoeken die in 2019 hebben plaatsgevonden. Er is daarom besloten deze lijn in 2020 voort te zetten.

Samenstelling van het team

Om ondernemers in alle financiële bedrijfsprocessen te kunnen ondersteunen, hebben we een gevarieerd team van specialisten. Niet alleen op het gebied van accountancy of fiscaliteit, maar ook op het gebied van bedrijfsovername, IT, personeel, prestatieverbetering en privévermogen. De overeenkomst van al die specialisten is hun affiniteit met ondernemers in de echte economie, met cijfers en met het beste resultaat willen behalen voor onze cliënten. In 2019 werkten we met 566 collega’s - 497,8 fte - (2018: 554; 489) samen om dit doel te bereiken.

Aantal personen werkzaam bij DRV (op 31-12)

Aantal in fte (op 31-12)

Variatie in leeftijd en geslacht

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bleef gelijk op 39,7 jaar. We zien dat de gemiddelde leeftijd over de jaren heen licht stijgt. De verwachting is dat juist de groep tot 25 jaar de komende jaren zal toenemen, omdat we ervoor kiezen meer te investeren in deze groep om krapte in de toekomst te kunnen opvangen.

Ook in de verhouding man-vrouw is niet veel veranderd. Er werken ongeveer net zoveel mannen als vrouwen. Het aantal managers steeg in 2019 ten opzichte van 2018 van 76 naar 85. Het aantal vrouwen in managementfuncties daalde licht van 24 naar 23, maar het aantal vrouwelijke directieleden bleef gelijk. Het percentage vrouwen op managementposities kwam in 2019 uit op 28%.

Ontwikkeling

Ondanks de lichte daling stimuleren we de ontwikkeling van meer vrouwen op managementposities. We vinden dat vrouwen binnen onze organisatie gelijke kansen moeten hebben. In 2019 is daarom een werkgroep samengesteld met vrouwen uit het management en de directie om deze ontwikkeling aan te jagen. Er wordt door de werkgroep bekeken wat vrouwen ervan weerhoudt om een managementpositie te bekleden. Met dat inzicht kunnen we trachten eventuele obstakels weg te nemen. Juist de ervaring van vrouwen op een hoge positie kan helpen andere vrouwen te inspireren en motiveren om de stap naar een managementfunctie te zetten.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Voor DRV als organisatie is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassingen van hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

De wens is uitgesproken om beleid te ontwikkelen en maatregelen aan te scherpen of te ontplooien, waardoor medewerkers duurzaam, vaardig en vitaal een bijdrage kunnen leveren aan DRV en aan hun persoonlijke doelstellingen. In 2019 zijn negen segmenten van duurzame inzetbaarheid geformuleerd. Op twee segmenten, ‘Tertiaire & secundaire arbeidsvoorwaarden’ en ‘Talentbehoud/management’, werd de volledige focus gelegd. Het DI-onderzoek dat in 2019 heeft plaatsgevonden, was op deze twee segmenten gebaseerd.

Werkdruk

Een goede werk-privébalans is uitermate belangrijk voor tevreden en vitale medewerkers, maar ook om een hoge kwaliteit van onze dienstverlening te realiseren. Uit de cultuurmeting is naar voren gekomen dat DRV overwegend positief scoort op ‘werkdruk’. Ondanks dat er geen directe aanleiding is om de werkdruk te verbeteren, houden we deze nauwlettend in de gaten.

Met name in de controlepraktijk krijgt de belastbaarheid van medewerkers extra aandacht. De personeelskrapte is er het grootst en de praktijk kent sterke piekperioden. Binnen de controlepraktijk van DRV wordt wel overgewerkt, maar bijna alleen in die piekperiodes en altijd in overleg. We zien dat de overuren die gemaakt worden, op een later moment worden ingezet om een langere tijd vrij te nemen. We geven medewerkers juist de vrijheid om dit te doen, zodat de balans behouden blijft.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat het gemiddelde aantal uren overwerk per jaar per persoon beperkt blijft. Tussen teams zijn wel grote verschillen zichtbaar. Alertheid van de leiding blijft geboden met betrekking tot de belastbaarheid van medewerkers en in het bijzonder gedurende de piekperiodes. Het merendeel van de overuren wordt namelijk in het eerste halfjaar gemaakt en volgt daarmee het seizoenspatroon van onze werkzaamheden.

Overuren tot functieniveau junior accountant manager

Ziekteverzuim

Dat de werkdruk goed is, zien we ook terug in de cijfers rondom het ziekteverzuim. In 2019 was het percentage inclusief zwangerschappen met 2,7% laag. Dit percentage komt overeen met voorgaande jaren.

Verzuimpercentage

Werving en selectie

De verwachting is dat de vraag naar accountants onverminderd hoog zal blijven, terwijl de instroom bij accountancyopleidingen afneemt. Uit onderzoek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) blijkt dat het imago rondom het beroep van accountant voor verbetering vatbaar is. Er overheerst een eenzijdig beeld van de accountant als cijfermatige professional. De maatschappelijke rol en toegevoegde waarde als gesprekspartner worden nauwelijks gezien. Bovendien heerst de indruk dat de sector niet innovatief is. In onze campagne laten we duidelijk zien dat het tegendeel waar is, maar dat neemt niet weg dat ook wij hier hinder van ondervinden.

In 2019 is een tweede recruiter aangetrokken om meer aandacht te kunnen besteden aan de wervingsbehoefte van de verschillende vestigingen, om meer slagkracht te hebben op de arbeidsmarkt en om het administratieve proces op orde te brengen. Dit laatste heeft ertoe geleid dat de reactietijd naar sollicitanten is afgenomen. Samen met de afdeling Marketing & Communicatie hebben de recruiters potentiële kandidaten enthousiast gemaakt om bij DRV te komen werken. Daarvoor is een nieuwe Werkenbij-website ontwikkeld, zijn de zes kenmerken voor het ‘Werkenbij’ DRV zichtbaar gemaakt door middel van employer branding en is er aan campus recruitment en jobmarketing gedaan. Het resultaat was dat maar liefst 1143 sollicitanten hebben gereageerd op een vacature.

Instroom, doorstroom en uitstroom

Het tekort aan ervaren personeel vraagt om de juiste afwegingen en waar mogelijk creatieve oplossingen. We kiezen ervoor om meer jongere mensen aan te trekken en te investeren in hun ontwikkeling, om het tekort aan ervaren personeel de komende jaren op te kunnen vangen. In 2019 is daarom volop campagne gevoerd voor de werving van nieuwe collega’s.

Door de transformatie naar meer gedigitaliseerde werkprocessen en de toenemende vereiste van specifieke competenties, kiezen sommige ervaren collega’s ervoor om onze organisatie te verlaten. Met het doorvoeren van innovaties creëren we meer waarde voor onze cliënten doordat we meer tijd besteden aan advisering en minder aan uitvoering. Het stelt ons ook in staat om met een gelijke bezetting meer werkzaamheden te verrichten, maar het lost het tekort aan ervaren personeel niet op. Voor alle servicelijnen was in 2019 de instroom van het aantal medewerkers groter dan de uitstroom.

Verlooppercentages

Note: in deze verloopcijfers zijn niet de gegevens meegenomen van de collega’s die zijn ingestroomd door de aansluiting van HWH Accountants & Belastingadviseurs in 2019.

Controleteams en externe accountants

De stijging van het aantal medewerkers in de controlepraktijk naar 85 (fte: 81,5) eind 2019 is vooral gerealiseerd door het het behoud van personeel voorop te stellen. Mede door de aansprekende wervingscampagne ‘Werken in de echte economie’ is de instroom van zeventien nieuwe medewerkers voor deze praktijk hoog. De overstap naar andere disciplines betreft twee uitgeschreven externe accountants; een manager (IT-Audit & Assurance) en een directeur (samenstelpraktijk). Beiden verrichten nog werkzaamheden voor de controlepraktijk. Met ingang van 1 januari 2020 valt IT-Audit & Assurance weer onder de Servicelijn Audit & Assurance.

De gemiddelde leeftijd is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar: 31,3 in 2018 naar 30,5 in 2019.

De uitvoering van de controleopdrachten vindt plaats door vier regionale teams. De regionale controleteams staan onder leiding van bij de AFM ingeschreven externe accountants. Eind 2019 waren veertien externe accountants ingeschreven bij de AFM.

Aantal personen werkzaam bij DRV (op 31-12)

Aantal personen werkzaam bij DRV in de controlepraktijk (op 31-12)

Aantal in fte in de controlepraktijk (op 31-12)

Campagne

Onze medewerkers staan in het hart van onze organisatie. Ook als het gaat om de werving van nieuwe medewerkers spelen zij een belangrijke rol. Zij laten met content in de vorm van columns en video’s zien wat het werken voor ondernemers in de echte economie inhoudt. Hiermee geven we potentiële medewerkers een reëel beeld, en wordt ook duidelijk wat werken bij DRV onderscheidt van andere kantoren. Met trots kijken we terug op het resultaat van de campagne in 2019.

Doel van de campagne is om de naamsbekendheid en aantrekkelijkheid van DRV als werkgever te verstevigen. In de campagne laten collega’s daarom zien wat de zes kenmerken van het werken bij DRV in de praktijk betekenen. Dit doen zij in onze betaalde campagne, maar ook via hun eigen sociale mediakanalen. Medewerkers voelen zich betrokken bij onze organisatie en willen graag hun bijdrage leveren aan het aantrekken van nieuwe collega’s.

Hier staan we voor!

100% TEAMWORK

STEEDS SLIMMER WERKEN

BLIJVEND ONTWIKKELEN

LAAGDREMPELIGE ORGANISATIE

GOEDE WERK-PRIVÉBALANS

CONTINU UITDAGEND

Volgens de medewerkers kenmerkt het werken bij DRV zich onder meer door het regelmatig met andere professionals samenwerken in verschillende teams. Daarbij hebben we oog voor elkaar en zijn we continu bezig om slimmer te werken door processen te verbeteren en nieuwe technologieën toe te passen. En hoewel we ambitieus zijn en onszelf altijd willen blijven ontwikkelen, vinden we dat dit nooit ten koste mag gaan van de werk-privébalans.

De kenmerken vormen het echte verhaal van de collega’s en zijn de kracht achter de campagne. In 2019 heeft dit echte verhaal voor bijna 15 miljoen vertoningen gezorgd onder young professionals. We richten ons primair op jongeren vanaf het moment dat zij de middelbare school verlaten tot ervaren, afgestudeerde professionals. We zorgen ervoor dat zij zo vroeg mogelijk in hun carrière met ons in aanraking komen. Niet alleen door campagne te voeren, maar ook door het organiseren van bedrijven- en open dagen, het geven van gastlessen, de sponsoring van studie- en studentenverenigingen en aanwezigheid op beurzen.

Met onze campagne hopen we bij te dragen aan een positief imago van het beroep van accountant en willen we jongeren interesseren voor de accountancy vanuit de overtuiging dat innovaties het beroep nog uitdagender maken en dat je echt waarde kunt toevoegen in de echte economie. Er is besloten om de campagne ook in 2020 voort te zetten, mede omdat we meer jongeren willen opleiden om het tekort aan ervaren personeel in de toekomst op te kunnen vangen.