Externe toetsing controlepraktijk

Onze controlepraktijk staat onder (wettelijk) toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA heeft een samenhangende leidraad ontwikkeld die 53 maatregelen omvat die ervoor zorgdragen dat de kwaliteitsgerichte cultuur prevaleert boven het behalen van rendement. DRV behoorde in 2018 tot de 20% kantoren die meer dan 90% van de maatregelen heeft ingevoerd. Sterker nog, in 2018 voerden we de laatste nog openstaande maatregelen in.

Voortgang 53 maatregelen

In het jaar 2018 zijn de laatste nog openstaande maatregelen ingevoerd. Het betreft het evalueren van het functioneren van de Raad van Bestuur en het bepalen van een vaste set van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren en de rapportage over de uitkomsten hiervan.

Uitkomsten zelfevaluatie Raad van Bestuur

Op 10 juli 2018 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden van de Raad van Bestuur samen met de twee aankomende leden van de Raad van Bestuur. Deze zelfevaluatie is ondersteund door twee externe assessoren namelijk, dr. Eva van der Fluit CMC en drs. Hildegard Pelzer MMC. Voorafgaand aan de evaluatiesessie hebben de huidige en toekomstige leden van de Raad van Bestuur, vier vennoten, de compliance officer en de stafmanagers een vragenlijst ingevuld. De externe assessoren hebben vervolgens met hen een verdiepend gesprek gevoerd. De uitkomsten van de vragenlijst en de gesprekken zijn mede input geweest voor de evaluatiesessie.

De Raad van Bestuur staat voor de opgave om:


  • een organisatie die goed uit de crisis is gekomen en er goed voor staat, scherp te houden en verder te ontwikkelen en innoveren;
  • potentiële synergie uit schaalvergroting te blijven verzilveren;
  • het huidige bestuursmodel tegen die achtergrond van deze ontwikkelingen en de wensen en dynamiek binnen DRV te herijken.

Op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie is een ontwikkelagenda opgesteld die is gedeeld met de maatschap.

Onderwerpen uit de ontwikkelagenda zijn nader uitgewerkt en hebben onder andere geresulteerd in een aangepaste bestuursstructuur met ingang van 2019.

Rapportage kwaliteitsindicatoren

In november 2018 is een vaste set van belangrijkste kwaliteitsindicatoren vastgesteld. In de hoofdstukken 7, 8 en 9 wordt over de uitkomsten van deze kwaliteitsindicatoren verslag gedaan alsmede over de maatregelen die genomen worden om de kwaliteit verder te verbeteren.

Met het volledig inhoud geven aan de opvolging van de 53 maatregelen behoren wij bij de 20% van de kantoren die 90% of meer van de verbetermaatregelen hebben ingevoerd. Ook hiermee onderschrijven we onze belofte dat we ‘stilletjes een van de beste kantoren van Nederland’ willen zijn.

SRA Kwaliteitsmonitor

Stakeholders, waaronder het Ministerie van Financiën, de Tweede Kamer, de AFM en de MCA, kijken kritisch naar de snelheid en effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen die de sector zichzelf heeft opgelegd. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 21 november 2018 stelt de Minister van Financiën dat de veranderingen in de sector te langzaam gaan en meer diepgang behoeven. Dit is de aanleiding voor het instellen van de Commissie Toekomst Accountancysector die de opdracht heeft te onderzoeken op welke wijze de kwaliteit van de wettelijke controles duurzaam geborgd kan worden.

Wij onderschrijven het belang, gezien onze maatschappelijke functie, van het zichtbaar maken van onze continue inspanningen op het gebied van kwaliteit. Als hulpmiddel hiervoor heeft het SRA een zogenaamde Kwaliteitsindicator ontwikkeld. Met diverse sleutelfiguren in de organisatie is bepaald in hoeverre de genoemde kwaliteitsaspecten binnen DRV zijn geborgd. Hieruit is naar voren gekomen dat DRV aan alle kwaliteitsaspecten inhoud geeft.

SRA-toetsing

Het doorlopend toezicht op het WTA-domein door de AFM, evenals het doorlopend toezicht op het NBA-domein door de Raad voor Toezicht NBA, is gedelegeerd aan de reviewcommissie van het SRA. In dit kader heeft op 22 oktober 2018 een inventarisatiegesprek met de regiocoördinator van de reviewcommissie plaatsgevonden. Er is vastgesteld dat er een systeem van self assessment is en dat de uitkomsten van de kwaliteitsmaatregelen bevredigend zijn. Op grond van de uitkomsten van de interne kwaliteitsbewaking is er geen aanleiding voor dossieronderzoek.

Kwaliteit meten en verbeteren

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de uitkomsten van de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Deze geven inzicht in de investeringen in kwaliteit (input), de kwaliteitswaarborgen binnen het proces van uitvoering van de opdrachten (proces) en de gewenste uitkomsten (output). Deze kwaliteitsindicatoren zijn alle van toepassing op de controlepraktijk van DRV. Een aantal indicatoren is tevens van toepassing op andere servicelijnen van DRV. Daar waar dit van toepassing is wordt dit expliciet zichtbaar gemaakt.