Van de voorzitter

In de afgelopen 10 jaar is onze organisatie op veel fronten gegroeid. In kwaliteit en kwaliteitsbeheersing. In medewerkers. In zowel de breedte als diepte van expertise. In samenstelling en omvang van het cliëntenbestand. In innovatiekracht en automatisering. In aantal vestigingen en omzet. En ook in zichtbaarheid in de markt. We zijn onszelf de afgelopen jaren nadrukkelijk gaan profileren als het kantoor voor ondernemers die werken in de echte economie en dat belooft ‘Stilletjes een van de beste kantoren van Nederland te zijn’. Stilletjes, omdat we niet arrogant zijn. Ook andere kernwaarden zijn niet gewijzigd in die tijd. De conclusie mag dan ook zijn dat we zijn gegroeid, maar niet anders zijn geworden.

Dat wil ik graag vasthouden voor de komende jaren waarin ik de rol van voorzitter mag vervullen voor een fantastische club mensen. Een groep professionals die én heel goed willen zijn in hun vak én heel betrokken zijn bij hun cliënten. Die soms ook een spanningsveld ervaren: laat ik het belang van de cliënt of van de organisatie prevaleren? Die afweging is waardevol. En toont aan dat de menselijke factor het verschil maakt.

"Ondanks de groei van onze organisatie tot bijna 600 mensen bij de start van het nieuwe jaar, willen we wendbaar, compact en plat georganiseerd blijven om zo kort mogelijk bij onze mensen en cliënten te blijven staan."

De komende jaren zal onze organisatie opnieuw volop bewegen en een nieuwe balans zoeken. Daarbij zullen innovaties en toenemende kwaliteitseisen leiden tot een nog sterkere inzet van automatisering en digitalisering. De impact daarvan is groot, omdat het direct ingrijpt op de werkzaamheden die we verrichten en de rollen en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie. Een voorwaarde daarbij is dat we iedereen binnen de gestelde kaders een bepaalde vrijheid van handelen en verantwoordelijkheid kunnen geven; een belangrijk gegeven voor de hoogopgeleide, zelfstandige en zelfbewuste mensen in onze organisatie. Het is tegelijkertijd ook een voorwaarde om een goede en integere dienstverlening te kunnen waarborgen.

Geavanceerde software ondersteunt ons in onze werkzaamheden en schept ook veel nieuwe mogelijkheden in slimme en omvangrijke data-analyses. Dat is waarschijnlijk de meest boeiende beweging die we gaan maken. We zien dat onder meer in de inrichtingen die we maken voor onze cliënten. Het koppelen van software en daarmee van data levert zeer waardevolle informatie op voor ons, maar zeker ook voor onze cliënten. Informatie waarmee een ondernemer zelf aan de slag gaat, of ons vraagt mee te denken, te analyseren en tot vervolgacties te komen. In toenemende mate zullen we in staat zijn om op basis van data-analyse en andere softwaretools de verwachte trend weer te geven en die bespreekbaar te maken met onze cliënten. Dat stelt hen in staat betere beslissingen te nemen.

Iedere ondernemer zal daarin een eigen keuze maken. Onze ambitie is om voor iedere ondernemer een goede basisinrichting te maken die leidt tot adequate managementinformatie. Hoe we vervolgens met een individuele ondernemer samenwerken is aan de cliënt. Wellicht voorspellen onze data dat zelfs al. Het doel is een passende dienstverlening voor elke cliënt gebaseerd op behoeften, verwachtingen en de kosten die de ondernemer bereid is te betalen.

De wijze waarop we onze dienstverlening vervolgens organiseren en in welke structuren we werken, verandert eveneens. Voor 2019 hebben we de organisatiestructuur eenvoudiger gemaakt door ons bestuursmodel enigszins aan te passen en te werken met servicelijnen, en door scherpere keuzes te maken in de dienstverlening.

Die compacte en wendbare organisatie stelt ons beter in staat om snel te kunnen bewegen in een onrustige omgeving. De omgeving van onze cliënten is onrustig door een combinatie van economische groei en economische onzekerheid door hetgeen op landelijk, Europees en mondiaal niveau gebeurt. Daarmee is ook onze omgeving onrustig. Bovendien kampen zowel onze cliënten als wij met een krappe arbeidsmarkt. Dat is bedreigend, maar ook een kans: het daagt ons uit op andere manieren te kijken en keuzes te maken.

Het behoud van een goede werk-privébalans voor iedereen binnen onze organisatie is essentieel. Ondanks dat we in 2018 veel nieuwe collega’s konden werven, ook op hogere niveaus in de organisatie, is dat niet voldoende geweest om geheel te voldoen aan de extra behoefte en tevens de reguliere uitstroom te compenseren. Voor 2019 verwachten we dat de krapte op arbeidsmarkt ons nog steeds parten zal spelen. De campagne ‘Werken in de echte economie’ en de inzet van recruitment gaan dan ook onverminderd door.

Tegelijkertijd gaan we merken dat alle investeringen die worden gedaan in innovatieve werkmethoden en –processen leiden tot minder inzet van arbeidsuren. Door het benutten van de vrijkomende uren voor het intensiveren van het cliëntcontact en -advisering, zal de meerwaarde voor onze cliënten toenemen. De uitgaven aan innovatieve (werk-)programma’s en het opleiden van mensen, zullen echter in 2019 ook het kostenniveau nog hoog houden.

"Alles overziend stellen we vast dat we met goede vooruitzichten voor 2019 en tevredenheid over de prestaties in 2018 het voorbije jaar kunnen afsluiten."

Alles overziend stellen we vast dat we met goede vooruitzichten voor 2019 en tevredenheid over de prestaties in 2018 het voorbije jaar kunnen afsluiten. Er zijn wederom stappen gezet in kwaliteit en het toepassen van innovaties. Ook de financiële resultaten zijn naar tevredenheid. Die resultaten zijn bereikt doordat een team van 554 mensen professioneel, betrokken, flexibel en in een goede sfeer heeft samengewerkt. Dat is iets om trots op te zijn.

De komende jaren zullen we als organisatie volop in beweging blijven. Nog nadrukkelijker dan voorheen zullen we rekening en verantwoording afleggen over hoe wij onze organisatie leiden en invulling geven aan onze verantwoordelijkheden voor medewerkers, cliënten en maatschappij. Dit verslag is daar een voorbeeld van. Voor het eerst brengen we een combinatie uit van Jaarverslag en Transparantieverslag. Dat doen we omdat alle maatregelen ter beheersing van onze kwaliteit in onze gehele organisatie zijn verweven. De focus op verantwoording over alleen de wettelijke controlepraktijk is daardoor naar onze overtuiging te beperkt. We beogen u dan ook een samenhangend beeld te schetsen van de ontwikkelingen in onze organisatie, de afwegingen die we maken en de resultaten die we daarmee bereiken. We hopen dat u het verslag met interesse zult lezen.

Michael Bick
Voorzitter Raad van Bestuur