Werken in de echte economie

‘Wij zijn ‘DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes een van de beste kantoren van Nederland’. Dat is onze (merk)belofte aan cliënten en medewerkers. Wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers in het mkb. Want daar ligt onze passie; bij de bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van de werkgelegenheid. Die bedrijven willen wij innovatief, onderscheidend en persoonlijk helpen hun prestaties te verbeteren.

Passende dienstverlening

Ondernemers in de echte economie hebben veel overeenkomsten en ze verschillen uiteraard ook op een groot aantal punten. Dat uit zich vooral in hun verwachtingen van ons ten aanzien van aandacht, proactiviteit en type dienstverlening.

In 2018 zijn diverse projecten gestart op het gebied van data-analyse en managementinformatie om nog beter te kunnen anticiperen op specifieke kenmerken en behoeften van onze cliënten. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen de meest passende dienstverlening krijgt tegen een tarief dat hij of zij bereid is te betalen. Data-analyse helpt ons daarbij, maar zal nooit leidend zijn. Dat zijn de mensen die samenwerken met ondernemers.

Innovatie

DRV beschikt zoals vrijwel elke onderneming over een enorme hoeveelheid data. Die data kunnen we selecteren, ontsluiten en koppelen ten behoeve van de inzichten die we nodig hebben. Het helpt onze organisatie om onze cliënten sneller en beter van dienst te zijn. En als organisatie kunnen wij onze cliënten helpen hun informatiehuishouding goed op orde te brengen. Tegelijkertijd brengt het verwerken van data een verantwoordelijkheid met zich mee. Ook daarin willen we ondernemers van dienst zijn. Data zijn en zullen de komende jaren dan ook een grote drijver zijn voor innovatie.

De innovaties van de afgelopen jaren vallen uiteen in vier hoofdstromen:


  • Het versnellen van de interne werkprocessen door verdergaande automatisering en digitalisering.
  • Het vernieuwen van de interne werkprocessen ter ondersteuning van de kwaliteitsbeheersing.
  • Het verbeteren van de managementinformatie voor onze cliënten.
  • Het verbeteren van de informatiehuishouding van onze cliënten.

Versnelde dienstverlening

Ondernemers ervaren dat de echte economie in een flink tempo draait. Dat vraagt om snel anticiperen op ontwikkelingen op basis van betrouwbare informatie. Naarmate wij sneller onze werkzaamheden afronden, kunnen we onze cliënten sneller van dienst zijn. Een voorbeeld daarvan is dat we vanaf 2018 software kunnen gebruiken voor het vergelijken van aanbiedingen van bedrijfsfinancieringen. Daardoor kunnen we cliënten in korte tijd verschillende mogelijkheden laten zien en helpen bij het keuzeproces. De DRV Facturen App is een ander voorbeeld. Deze applicatie ondersteunt het versneld verwerken van facturen, niet alleen voor ons maar zeker ook voor cliënten. De voordelen voor hen zijn dat facturen snel in de boekhouding zijn opgenomen en zij gemakkelijk het betaalproces kunnen sturen. Het zorgt er ook voor dat managementinformatie actueler is. Die managementinformatie tonen we voor veel ondernemers in een speciaal voor hen ingericht dashboard. In 2018 zijn weer veel dashboards ingericht en in 2019 zullen er meer volgen. Het streven is om het gebruik ervan in 2019 nog meer te stimuleren.

Kwaliteit dienstverlening

Onze cliënten hebben baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening; ze moeten kunnen vertrouwen op hun cijfers. Onze software ondersteunt dat te garanderen. Professionals bepalen op basis van hun vakkundige oordeel en inschattingen welke onderdelen van werkzaamheden meer of minder aandacht behoeven in een specifieke situatie. Voor onze cliënten betekent dat, dat we de uren die we besteden aan de werkzaamheden voor hun organisatie zo effectief mogelijk inzetten en dat zij kunnen vertrouwen op onze kwaliteit.

Overigens blijkt al uit de informatie over ons uitgebreide stelsel van kwaliteitsbeheersing dat er bijzonder veel inspanningen worden gedaan om die kwaliteit altijd te kunnen garanderen. Rondom elke opdracht van een enkele cliënt hangt een stelsel van waarborgen. Het blijft in de kern natuurlijk mensenwerk; de capaciteiten van onze mensen, de manier van samenwerking met en de perceptie van onze cliënten bepalen de ervaren kwaliteit van onze dienstverlening.

Managementinformatie

In de basis verzorgen wij de administratie, het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, en helpen wij ondernemers met hun belastingaangifte en het verminderen van de belastingdruk. Die basisdiensten concentreren zich rondom de financiële processen. Voor steeds meer cliënten verzorgen wij structureel de managementinformatie. Daarvoor is belangrijk dat we breder kijken dan de financiële en salarisadministratie. Dat kan als er meer informatiebronnen worden gekoppeld. Een voorbeeld is het gebruikmaken van extra functionaliteiten in ExactOnline. Onze mensen zijn getraind om die software in te richten voor cliënten en de informatie te gebruiken voor managementinformatie. Zoals het volgen van de omloopsnelheid van artikelen voor het optimaliseren van de voorraad. Ook beschikken we over benchmarkgegevens van veel sectoren. Die vergelijking met de eigen prestaties kan voor het management belangrijke signaleren opleveren voor verbetering van de eigen prestaties.

Informatiehuishouding verbeteren

Wij willen ondernemers in de echte economie helpen hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Dat kan met grotere ingrepen, zoals een herstructurering, maar juist ook door oog te hebben voor het relatief kleine gewin. Denk aan de kosten van mobiliteit, voorraden, inkoop of sales. Daarom denken we graag mee over de informatie die nodig is om de organisatie te sturen en in de grip te houden. Dan kan blijken dat diverse softwarepakketten gekoppeld moeten worden met het boekhoudpakket om de juiste informatie boven te krijgen. Zodra onze relatiebeheerders die behoefte signaleren, kunnen zij gespecialiseerde collega’s betrekken voor advies over en invoering van nieuwe software of het verbeteren van het gebruik van de huidige software.

IT advies en ondersteuning

Omdat de vraag naar een goede begeleiding bij het selecteren en implementeren van software toenam, hebben we in 2018 een gespecialiseerd team geformeerd: IT Consultancy. Dit team geeft advies op strategisch en tactisch niveau over de inrichting van het softwarelandschap en helpt als projectleider en projectuitvoerder bij de implementatie daarvan. Het team bestaat uit gespecialiseerde accountants en ervaren projectleiders. Zij voeren hun opdrachten uit bij kleine en grote organisaties in verschillende sectoren.

Gegevensbeveiliging

De enorme hoeveelheden data die organisaties verwerken en de steeds meer gangbare opslag van die data in de cloud brengen risico’s met zich mee. Dataveiligheid is dan ook een belangrijk aandachtsgebied geworden. De Algemene verordening gegevensverwerking (AVG, ook wel privacywet genoemd), dwingt organisaties goed na te denken over het vastleggen, gebruik en beveiligen van data. Ook de publieke opinie en de druk op maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen eraan bij dat van organisaties wordt verwacht dat zij hun IT-governance (goed ondernemingsbestuur) en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving) op orde hebben. In onze controlepraktijk beschikten wij al over gekwalificeerde en geregistreerde IT-Auditors. Zij maken vanaf 2018 deel uit van het team IT Consultancy voor IT-audits, ISO-certificeringen en advies over de beveiliging van data en het voldoen aan wetgeving. In 2018 zijn niet alleen opdrachten vervuld, maar ook veel presentaties gegeven over de AVG tijdens informatiebijeenkomsten voor ondernemers.

DRV Online

Onze werkzaamheden monden vaak uit in documenten en inzichten op dashboards. Veel van die informatie is vertrouwelijk en privacygevoelig. En veel informatie wordt via digitale kanalen uitgewisseld. Dat betekent dat extra zorgvuldigheid nodig is bij de uitwisseling van die data. Vandaar dat we in 2017 DRV Online hebben geïntroduceerd, waarvan we in 2018 op grote schaal gebruik zijn gaan maken. Het is een beveiligde omgeving in de cloud die het samenwerken tussen ondernemers en ons faciliteert. Veel cliënten hebben daaraan moeten wennen. Doordat zij in de nieuwe omgeving zelf goedkeuring geven aan belastingaangiften, wordt er vaker dan voorheen een actie met een tijdslimiet gevraagd. Mede daardoor hebben velen de verandering niet als een verbetering ervaren. Alhoewel DRV Online veel voordelen biedt voor onze cliënten, voeren we intensieve gesprekken met de softwareleverancier om bepaalde functionaliteiten, waaronder toegang tot uiteenlopende softwareprogramma’s via één inlog, te verbeteren. Ook willen we in DRV Online graag meer mogelijkheden om de communicatie tussen ondernemers en het team te ondersteunen, en om informatie zoals kennisdocumenten te kunnen aanreiken.

Controlepraktijk

Met ruim 400 controleopdrachten per jaar heeft DRV een relatief grote controlepraktijk. Mede door de aansluiting van BRG Accountants & Belastingadviseurs per 1 januari 2018, namen de omzet en de omvang van het team toe. Zelfs nog meer dan in 2017 zette de krapte op de arbeidsmarkt een rem op onze groei. Er zijn in 2018 in totaal 22 offertes niet uitgebracht, in verreweg de meeste gevallen omdat we gezien de bezetting vreesden dat de druk op de teamleden te hoog zou kunnen worden. Het aantal offerte-aanvragen kwam uit op 94; een teken dat de reputatie van onze controleteams in de markt goed is. Die reputatie droeg er ook aan bij, dat in 2018 de instroom in deze praktijk groter was dan de uitstroom.

Omdat wij ook wettelijk verplichte controles uitvoeren, vinden wij het belangrijk om uitgebreid en transparant te communiceren over dit deel van onze dienstverlening. Veel informatie in de hoofdstukken over kwaliteitsbeheersing betreft dan ook de controlepraktijk.

Fiscale adviesdiensten en aangiften

Het verlagen van de belastingdruk en het doen van kwalitatief goede belastingaangiften blijven twee basisbehoeften van ondernemers in de echte economie. In 2018 hebben we de strategie van de fiscale praktijk bepaald voor de komende jaren. Er is vastgesteld dat we de proactiviteit van onze advies- en aangiftepraktijk willen bevorderen, onder meer door op andere momenten te overleggen met de accountants en beter gebruik te maken van data. Ook verwachten we dat de verhoogde vraag naar specifieke advisering die we in 2018 signaleerden, verder zal doorzetten. Dat geldt vooral voor advisering over omzetbelasting en internationale belastingheffing, zowel corporate (transfer pricing) als global mobility. Ook worden meer fiscale vraagstukken rondom vermogensopbouw en –overdracht en echtscheiding aan ons voorgelegd, een trend die we terugzien bij onze gespecialiseerde diensten die vaak met complexe en grote vermogens te maken hebben.

Gespecialiseerde adviesdiensten

DRV heeft verschillende adviesteams die als zelfstandig bedrijfsonderdeel opereren een eigen cliëntenkring hebben. In deze teams werken hooggekwalificeerde specialisten.

DRV Corporate Finance

Er gebeurde veel op de overnamemarkt in 2018. De overnameprijzen stegen tot bijna ongekende hoogte, mede doordat kapitaal goedkoop en beschikbaar was. Het aantal waarderingen en het aantal transactiebegeleidingen dat DRV Corporate Finance uitvoerde in 2018, voeren dan ook de dealstatistiek aan.

Dealstatistiek 4 hoofdcategorieën dienstverlening:

64

Waarderingen

24

Transactiebegeleidingen

9

Financieringen

6

Due diligence onderzoeken

Van de 24 transactiebegeleidingen waren er 17 binnen de familie. Het betreft enkele opdrachten van grotere partijen, maar het merendeel van de cliënten is actief in het mkb, van klein tot groot. De transactiewaarde varieerde van grofweg € 100.000 tot € 100 miljoen, met een gemiddelde van € 6,7 miljoen.

In het verslagjaar kwam meer focus te liggen op debt advisory, mede als gevolg van de aandacht voor bedrijfsfinanciering met rentederivaten en renteswaps, waarvoor schadeberekeningen zijn gemaakt. Ook de berekeningen ten behoeve van echtscheidingen namen toe. Het team werkte daarbij samen met het team Zantboer & Partners. Voor de komende jaren wordt hierin een verdere groei voorzien door de aansluiting bij de Vereniging van collaborative professionals; financieel specialisten die optreden als neutraal financieel adviseur bij zogenaamde overlegscheidingen.

Het aantal optredens als gerechtelijk deskundige voor de rechtbank bleef in 2018 stabiel op 5.

Zo’n 40% van de opdrachten was in het verslagjaar afkomstig van bestaande relaties, doorverwijzers en nieuwe cliënten; de overige 60% betreft opdrachten voor cliënten van de vestigingen van DRV.

Het team stabiliseerde op 10 personen en wist een omzetstijging van 20% te realiseren.

DRV Performance improvers

DRV Perfomance Improvers startte het jaar met het aantrekken van vier zogenaamde associate partners; door de wol geverfde strategische adviseurs die ondernemers coachen en helpen hun totale strategie te formuleren en te implementeren in hun organisatie. De associates zijn gemiddeld minimaal drie dagen per week actief voor DRV Performance Improvers. Het werken met associates biedt het team veel flexibiliteit en meer breedte in expertise door kennis en ervaring.

De dienstverlening bestond in 2018 naast coaching , strategiebepaling en –implementatie ook uit het begeleiden van herstructuringen, recoverytrajecten en het maken van business scans om mogelijke prestatieverbeteringen in organisaties te achterhalen. Opvallend is de toename van omvangrijke strategische IT-consultancy.

De omzetgroei die in 2018 was verwacht, is niet gerealiseerd doordat een omvangrijke opdracht is uitgesteld naar 2019. Deze opdracht is begin 2019 gestart. Wel boekte DRV Perfomance Improvers een beduidend hoger resultaat dan een jaar eerder.

Zantboer & Partners

Zantboer & Partners is het team belastingadviseurs dat zich heel specifiek richt op dienstverlening aan vermogende ondernemers. Deze specialisatie in combinatie met hoogwaardige expertise zorgt ervoor dat zij de behoeften en vragen van deze cliënten vanuit een breder perspectief bekijken en met andere oplossingen komen. Door die manier van werken ervaren cliënten veel waarde. Ook leidt het tot een goede reputatie in de markt. Het terugtreden van oprichter en naamgever Christan Zantboer in 2018 heeft dan ook geen implicaties gehad; de omzetgroei was met 13% stabiel stijgend. De groei is vrijwel geheel afkomstig van nieuwe cliënten die op doorverwijzing met het team van Zantboer & Partners in contact zijn gekomen.